About Us

นอกจากสินค้าของเรา จะผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน
GMP,HACCP,ISO 22000 แล้ว ยังมีใบรับรองคุณภาพจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

  • กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

  • ข้าวหอมมะลิไทย

  • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย