About Us

Current

2558

ดำเนินการสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก โดยนำระบบทำความเย็นขนาดใหญ่เข้ามาใช้ในกระบวนการ เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพข้าวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

2556

ดำเนินการสร้างโกดัง2 เพื่อขยายพื้นที่เก็บข้าวเปลือกและข้าวสาร และปรับปรุงมาตรฐานในการจัดเก็บผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ

2550

เราเริ่มต้นธุรกิจด้วยการก่อสร้างโรงสีข้าว

2557

ดำเนินการสร้างโรงอบข้าว เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในการอบข้าว ให้สามารถรองรับการจัดเก็บข้าวในปริมาณที่มากขึ้น และระยะเวลาที่นานขึ้น ในขณะที่ยังสามารถรักษาคุณภาพข้าวได้ตลอดอายุการจัดเก็บ

2555

ดำเนินการสร้างโกดัง1 เพื่อเก็บข้าวเปลือกเพิ่ม เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตจากเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น

2558

ดำเนินการสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก โดยนำระบบทำความเย็นขนาดใหญ่เข้ามาใช้ในกระบวนการ เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพข้าวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

2557

ดำเนินการสร้างโรงอบข้าว เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในการอบข้าว ให้สามารถรองรับการจัดเก็บข้าวในปริมาณที่มากขึ้น และระยะเวลาที่นานขึ้น ในขณะที่ยังสามารถรักษาคุณภาพข้าวได้ตลอดอายุการจัดเก็บ

2556

ดำเนินการสร้างโกดัง2 เพื่อขยายพื้นที่เก็บข้าวเปลือกและข้าวสาร และปรับปรุงมาตรฐานในการจัดเก็บผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ

2555

ดำเนินการสร้างโกดัง1 เพื่อเก็บข้าวเปลือกเพิ่ม เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตจากเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น

2550

เราเริ่มต้นธุรกิจด้วยการก่อสร้างโรงสีข้าว